Do swoich dotychczasowych osiągnięć zaliczamy stałą współpracę z rzeszą cenionych przez nas architektów, projektantów i firm budowlanych przy takich projektach, jak:

1) Rozbudowa budynku sortowni owoców w Rębowoli – konsultacje geotechniczne na zlecenie ECO-FRUITS S.C., IX.2013-III.2014;

2) Projekt hali magazynowej w Strykowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt robót geologicznych ujęcia wód podziemnych na zlecenie firmy ARCHIPLAN SP. Z O.O., III-VII.2014;

3) Badania dla posadowienia dźwigów montażowych i pod drogi na terenie budowanej FARMY WIATROWEJ w gminie Orla – sprawozdanie z badań geotechnicznych na zlecenie Pracowni Drogowej WALDEMAR CYSKE, VII-VIII.2014;

4) Badanie dla projektu 29 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rychwał – opinie geotechniczne na zlecenie firmy TST Szymon Tomaszewski, VIII.2014;

oraz wiele innych...

WYBRANE REALIZACJE

Centrum Logistyczne 7R - Kowale

Termin:

styczeń - sierpień 2014r.


Zleceniodawca:

DEKPOL S.A.


Zakres prac:

pełny nadzór geotechniczny nad prowadzonymi robotami ziemnymiDzięki powierzonemu nam zadaniu mieliśmy możliwość nadzorowania prac w wyjątkowo trudnych warunkach zarówno pogodowych, jak i gruntowo-wodnych. Prace rozpoczęły się pod koniec stycznia przy minusowych temperaturach. Pierwszym wyzwaniem, jakiego podjął się generalny wykonawca była wymiana gruntów słabonośnych, niemal na całej powierzchni inwestycji, miejscami do głębokości nawet 8 m. Poziom wód gruntowych stabilizował się na głębokości 1,5 – 2,0 m ppt.


Prace budowlane były prowadzone profesjonalnie i sprawnie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wrażliwość występujących gruntów, wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych oraz warunki atmosferyczne.


Podczas prac odbiorowych wykonywane były:
sondowania sondą lekką i ciężką dla określenia wskaźnika zagęszczenia wymienionych gruntów;
odwierty kontrolne weryfikujące prawidłową wymianę gruntów słabonośnych;
badania kontrolujące zagęszczenie i nośność podłoża pod posadzki i stopy fundamentowe hali, parkingi, place manewrowe i drogi.


Terminal Naftowy - Gdańsk

Termin:

wrzesień 2014r. - w trakcie realizacji.


Zleceniodawca:

PRI CENTRUM Sp. z o.o.

RI-BUD Sp. z o.o.

PBM SATURN Sp. z o.o.

PU JAREX Sp. z o.o.


Zakres prac:

nadzór geotechniczny nad budową sieci kanalizacji, p.poż, wodociągowej, teletechnicznejDla powyższej inwestycji rozpoczęliśmy nadzór geotechniczny nad wykonywanymi sieciami po robotach ziemnych związanych z posadowieniem 6 zbiorników przewidzianych dla I etapu prac. Rozbudowana sieć kanalizacji deszczowo-przemysłowej, sanitarnej oraz sieci ppoż. i wodociągowej wymagała i wymaga niemal codziennego nadzoru geotechnicznego nad posadawianymi studniami oraz zasypkami układanych sieci. W większości przypadków wykopy pod układane sieci wykonywane były do głębokości nawet 4 m poniżej poziomu zwierciadła wód gruntowych, co wymagało ciągłej pracy igłofiltrów i pomp. Prace firm instalacyjnych potrwać mają do połowy 2015 roku.


Podczas prac odbiorowych wykonywane są:
sondowania sondą lekką i płytą dynamiczną dla określenia wskaźnika zagęszczenia zasypek sieci i podłoża pod posadowienie studni;
odwierty kontrolne weryfikujące warunki gruntowo – wodne pod budowane instalacje.


Kościerski Korytarz Kolejowy - Rębiechowo - Gdynia

Termin:

wrzesień 2014r. - w trakcie realizacji.


Zleceniodawca:

RUBAU POLSKA Sp. z o.o.

ROVER ALCISA S.A.


Zakres prac:

pełny nadzór geotechniczny nad modernizacją linii kolejowej 201 (we współpracy z Pracownią Drogową Waldemar Cyske))Projekt obejmuje rewitalizację i modernizację odcinka linii kolejowej 201 wraz z przebudową stacji na trasie Rębiechowo – Gdańsk Osowa – Gdynia Wielki Kack. Prace rozpoczęły się we wrześniu od zdjęcia starych podkładów i warstw konstrukcyjnych podtorza.


Wykonawca robót ziemnych w pierwszej kolejności zmierzyć się musiał z doprowadzeniem starych nasypów kolejowych do wymaganych parametrów: nośności i wskaźnika zagęszczenia. Zadanie okazało się dość uciążliwe ze względu na występujące w nasypach grunty oraz ich stan. W związku z powyższym wymagane były: miejscowo wymiana gruntu oraz na dłuższych odcinkach – stabilizowanie podłoża popiołem i cementem.


Podczas prac odbiorowych wykonywane są:
sondowania sondą lekką dla określenia wskaźnika zagęszczenia istniejących nasypów kolejowych;
odwierty kontrolne weryfikujące warunki gruntowo – wodne;
badania płytą dynamiczną i statyczną VSS wskaźnika zagęszczenia oraz nośności podłoża pod warstwy konstrukcyjne i warstw ochronnych –niesortu;
badania laboratoryjne kruszyw, również pod kątem zanieczyszczeń.