Kościerski Korytarz Kolejowy - Rębiechowo - Gdynia

budowa 9Termin:
wrzesień 2014r. - czerwiec 2015r.

Zleceniodawca:
RUBAU POLSKA Sp. z o.o.
ROVER ALCISA S.A.

Zakres prac:
pełny nadzór geotechniczny nad modernizacją linii kolejowej 201 (we współpracy z Pracownią Drogową Waldemar Cyske)

Projekt obejmuje rewitalizację i modernizację odcinka linii kolejowej 201 wraz z przebudową stacji na trasie Rębiechowo – Gdańsk Osowa – Gdynia Wielki Kack. Prace rozpoczęły się we wrześniu od zdjęcia starych podkładów i warstw konstrukcyjnych podtorza.

Wykonawca robót ziemnych w pierwszej kolejności zmierzyć się musiał z doprowadzeniem starych nasypów kolejowych do wymaganych parametrów: nośności i wskaźnika zagęszczenia. Zadanie okazało się dość uciążliwe ze względu na występujące w nasypach grunty oraz ich stan. W związku z powyższym wymagane były: miejscowo wymiana gruntu oraz na dłuższych odcinkach – stabilizowanie podłoża popiołem i cementem.

Podczas prac odbiorowych wykonywane są:

  • sondowania sondą lekką dla określenia wskaźnika zagęszczenia istniejących nasypów kolejowych;
  • odwierty kontrolne weryfikujące warunki gruntowo – wodne;
  • badania płytą dynamiczną i statyczną VSS wskaźnika zagęszczenia oraz nośności podłoża pod warstwy konstrukcyjne i warstw ochronnych –niesortu;
  • badania laboratoryjne kruszyw, również pod kątem zanieczyszczeń.