Terminal Naftowy - Gdańsk

budowa 5

Termin:
wrzesień 2014r. - wrzesień 2015r.

Zleceniodawca:
PRI CENTRUM Sp. z o.o.
RI-BUD Sp. z o.o.
PBM SATURN Sp. z o.o.
PU JAREX Sp. z o.o.

Zakres prac:
nadzór geotechniczny nad budową sieci kanalizacji, p.poż, wodociągowej, teletechnicznej

Dla powyższej inwestycji rozpoczęliśmy nadzór geotechniczny nad wykonywanymi sieciami po robotach ziemnych związanych z posadowieniem 6 zbiorników przewidzianych dla I etapu prac. Rozbudowana sieć kanalizacji deszczowo-przemysłowej, sanitarnej oraz sieci ppoż. i wodociągowej wymagała i wymaga niemal codziennego nadzoru geotechnicznego nad posadawianymi studniami oraz zasypkami układanych sieci. W większości przypadków wykopy pod układane sieci wykonywane były do głębokości nawet 4 m poniżej poziomu zwierciadła wód gruntowych, co wymagało ciągłej pracy igłofiltrów i pomp. Prace firm instalacyjnych potrwać mają do połowy 2015 roku.

Podczas prac odbiorowych wykonywane są:

  • sondowania sondą lekką i płytą dynamiczną dla określenia wskaźnika zagęszczenia zasypek sieci i podłoża pod posadowienie studni;
  • odwierty kontrolne weryfikujące warunki gruntowo – wodne pod budowane instalacje.

budowa 6

budowa 7

budowa 8